Ενδιαφέρει εταιρείες που δραστηριοποιούνται με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αγορά, διανομή, επεξεργασία και συσκευασία ψαριών και θαλασσινών.

 

 

“Seafood Expo Global” Προκαθορισμένες Επιχειρηματικές Συναντήσεις

21 – 22 Απριλίου 2015, Βρυξέλλες

Πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση στον κλάδο της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και επεξεργασίας ψαριών στον κόσμο (http://www.seafoodexpo.com/global/). Η έκθεση προσελκύει περισσότερους από 25,000 αγοραστές και προμηθευτές φρέσκων και κατεψυγμένων ψαριών, συσκευασμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εξοπλισμού και υπηρεσιών σχετικά με τον κλάδο αυτό. Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος πάνω από 1,700 εκθέτες από 75 χώρες.

Στα πλαίσια λοιπόν της Έκθεσης αυτής, το Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) διοργανώνει στις 21 – 22 Απριλίου 2015 εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (b2b meetings). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δίκτυο EEN διοργανώνει την εκδήλωση αυτή για όγδοη χρονιά.

 

Η εκδήλωση αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για:

 

–    έρευνα αγοράς,

 

–    εξεύρεση νέων προμηθευτών/ πελατών,

 

–    εμπορευματοποίηση καινοτόμων διαδικασιών ή τεχνικών λύσεων,

 

–     αναζήτηση  εταίρων  για  τη  δημιουργία  νέων  συνεργασιών  στον  τομέα  της  Έρευνας  & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020,

–    ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς των προϊόντων σας.

 Δι αδι κα σί α συμμετοχής

  1. Θα πρέπει να εγγραφείτε και να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2015 στην ακόλουθη διαδικτυακή πλατφόρμα: https://www.b2match.eu/seg2015
  2. Το προφίλ  σας  θα  ελεγχθεί  και  θα  επικυρωθεί  από  το  ΚΕΒΕ  ως  μέλος  του  Δικτύου Enterprise Europe Network και θα αναρτηθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος και ο οποίος θα ενημερώνεται συνεχώς.

 

  1. Από τις 17 Μαρτίου – 15 Απριλίου 2015, θα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε από τον κατάλογο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος, πιθανούς συνεργάτες και να τους στείλετε αίτημα για συνάντηση ή και το αντίστροφο δηλαδή να λάβετε  πρόσκληση για συνάντηση.
  2. Το πρόγραμμα των συναντήσεών σας θα σταλεί λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση ηλεκτρονικά. Σημειώστε ότι πρόκειται για 30-λεπτες συναντήσεις και η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

 

 

 Κόστος  συ μμε τοχής στην ε κδήλωση  Β2Β Δωρεάν

 

 Πε ρι σσότερε ς πλ ηροφορίες

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου

 

Ανώτερη Λειτουργός

 

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος

 

Τηλ: 22889752

 

E-mail:  st alo@ccci. org.cy