Πρός Ολα τά Μέλη μας,

Θέμα: Επιβολή φόρου 26% για εξαγωγές στην Ελλάδα

Σας πληροφορούμε ότι η Πρεσβεία της Κύπρου στην  Ελλάδα, ζήτησε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών να τους  αποστείλουμε τα στοιχεία  με τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται προς την Ελλάδα.

Εν όψει του πιο πάνω παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε άμεσα την εσώκλειστη δήλωση. (andrig@ccci.org.cy or  Fax no. 22669048)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ………………………………………………………

 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ……………………………………………………

 

 

ΤΗΛ.: ……………………………..                 ΦΑΞ.: ……………………………

 

Ε-MAIL: ………………………………………………………………………..

 

 

                                                                     2013                          2014

 

ΥΨΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ:          ……………….        ………….

 

ΥΨΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ:                   ……………….        ………….

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ):

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………