Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με την Εφαρμογή Προτύπων και Πιστοποίηση 

Entrepreneurship Development through Standards Implementation and Certification

CIRCULAR