Τό ΚΕΒΕ διοργανώννει σεμινάριο για εκποιήσεις και για τό πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Circular