Συνάντηση-με-Έφορο-Κρατικών-Ενισχύσεων

Ο ρόλος και το πλαίσιο λειτουργίας των κανόνων De Minimis, συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ αποτελούμενη από τους Γ. Μαυρουδή (Πρόεδρος), Α. Επιφανίου (Σύμβουλο) και Ιακ. Χατζηβαρναβα (Διευθυντή) με τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων κ. Ονούφριο Κουλλά.

Συζητήθηκαν επίσης οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τα δημοσιονομικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουλλάς, το καθήκον του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων είναι να εξετάζει κατά πόσο ένα μέτρο θεωρείται κρατική ενίσχυση ή όχι. Σε περίπτωση που είναι συμβατό με τους κανόνες του ανταγωνισμού μπορεί να εφαρμοστεί διαφορετικά πρέπει να σταματήσει.

Για να θεωρηθεί ότι ένα μέτρο είναι κρατική ενίσχυση εξετάζεται κατά πόσο ισχύουν σωρευτικά τα πιο κάτω τέσσερα κριτήρια:

• Να υπάρχει απώλεια κρατικών πόρων

• Να είναι επιλεκτικό μέτρο

• Να δημιουργεί οικονομικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση ή κλάδο επιχειρήσεων

• Να νοθεύει τον ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα σχέδια De Minimis καλύπτουν €200.000 ανά τριετία (αυτό δεν ισχύει για τη γεωργία όπου υπάρχουν άλλοι κανόνες).

Όλα τα σχέδια χορηγιών του κράτους εξετάζονται από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων ο οποίος πιστοποιεί τη συμβατότητα ή όχι με τους κανόνες De Minimis.

Απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ο Έφορος επιβεβαίωσε ότι επιτρέπεται η κάλυψη των ενοικίων των βιομηχανικών/βιοτεχνικών οικοπέδων με το σχέδιο αυτό και ότι εναπόκειται στην Κυβέρνηση να το υιοθετήσει ή όχι.