ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ

«ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 05/05/2015 (Λευκωσία)
Xώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο THE CLASSIC
Στόχος:
Το εξαγωγικό εμπόριο και κυρίως το τριγωνικό εμπόριο θεωρείται να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους με τον καλύτερο δυνατό
μια από τις κύριες εργασίες που διενεργούνται στην Κύπρο. Η τρόπο.
οποιαδήποτε εμπλοκή με αυτό το θέμα από οποιονδήποτε
ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας και γνώσεις, είναι αναγκαία Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση των γνώσεων και
ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να αναπτύσσονται δεξιοτήτων τους αλλά και γενικότερα την πρακτική τους
ευκαιρίες. κατάρτιση μέσα από το πρόγραμμα.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς να δώσει στους
συμμετέχοντες όλα τα εφόδια που θα χρειαστούν για να μπορούν
Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου κάθε Περιγραφή Υποψηφίων:
συμμετέχοντας θα είναι σε θέση: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές, Υπεύθυνους
• Γνωρίζουν λεπτομερειακά τη σημασία του εξαγωγικού Τμημάτων, Λειτουργούς και γενικά σε επιστημονικό
εμπορίου προσωπικό Εταιρειών και Τραπεζών που ασχολούνται με: τις
διεθνείς αγορές και πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
•Έχουν πλήρη επίγνωση των διάφορων τρόπων μεταφοράς/
εξυπηρέτηση διεθνών πελατών, μεταφορές και logistics,
διακανονισμού/ πληρωμών σε σχέση με το εμπόριο χρηματοοικονομικά και λογιστικά, διαχείριση κινδύνων και
• Γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπερικλείονται κατά τη
χρηματοδότησης, διαπραγμάτευση και ετοιμασία
διεκπεραίωση μιας εξαγωγής συμβάσεων..
•Αντιλαμβάνονται πλήρως τις σχετικές ευθύνες και
υποχρεώσεις όλων των μερών Εκπαιδευτής:
•Γνωρίζουν τα φορτωτικά και άλλα έγγραφα που έχουν σχέση Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν οι Κύπριοι
με τις εξαγωγές Εμπειρογνώμονες κ.κ. Λάκης Παντελίδης και
Νικήφορος Διονυσίου
Δικαίωμα Συμμετοχής: €170 + €32,30 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ € 119 Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ €83,30 (€51 + €32,30 ΦΠΑ)
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία , Τηλ. 22889840, Φαξ: 22668630, e-mail:gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας.