Σχέδιο Χορηγιών για Συλλογικές Δράσεις στον Αλιευτικό Τομέα