Επισυνάπτεται για ενημέρωση, αντίγραφο ανακοίνωσης αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από κυπριακές επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων καθώς και από κυπριακές επιχειρήσεις υπηρεσιών, για επιδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες