Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ), διαπιστώνοντας την διαχρονική αδικία σε βάρος των προσφύγων όσον αφορά τη μη έκδοση πιστοποιητικού βεβαιώσεως δήλωσης (ακινήτων) μετά τον θάνατο νομικού ή φυσικού προσώπου προς τους κληρονόμους του, προέβη στις πιο κάτω ενέργειες:

  • Ζητήθηκε νομική συμβουλή από τον πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου και επιφανούς συμπολίτη μας, κ. Άκη Χατζηχαμπή, ο οποίος αφού μελέτησε ενδελεχώς την κείμενη νομοθεσία, προχώρησε σε εισήγηση για τροποποίηση της, ούτως ώστε να αποκαθίσταται αυτή η διαχρονική αδικία.
  • Ανέλαβε τη δέσμευση να προωθήσει την τροποποιητική πρόταση νόμου που σύνταξε ο κ. Χατζηχαμπής προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με την παράκληση όπως συζητηθεί και ψηφιστεί από την Βουλή.
  • Θέσει την νομική εμπειρογνωμοσύνη του κ. Χατζηχαμπή στη διάθεση όλων όσοι τυχόν θα ήθελαν να τη χρησιμοποιήσουν.

Ο τροποποιητικός νόμος που προτείνεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να ψηφιστεί, επισυνάπτεται πιο κάτω:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1984 και 1986 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ‘ο βασικός νόμος’) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1984 έως 2019.
  2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακολούθου νέου εδαφίου.

‘(4) Προκειμένου περί δυνάμει του άρθρου 5 δηλώσεως προσώπου, φυσικού ή νομικού, έχοντος συμφέρον επί ακινήτου ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος μη συνιστώντος εμπράγματον βάρος ή δικαίωμα εν τη εννοία του άρθρου 5(1)(β) και διά το οποίον, ως εκ τούτου, ο Διευθυντής δεν εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής δυνάμει του άρθρου 10(1), ο Διευθυντής εκδίδει πιστοποιητικόν βεβαιώσεως της εν λόγω δηλώσεως. Εν περιπτώσει ακολούθου θανάτου του εν λόγω φυσικού προσώπου ή διαλύσεως του εν λόγω νομικού προσώπου, ο Διευθυντής τη προσκομίσει των σχετικών στοιχείων της διαχειρίσεως ή της διαλύσεως, εκδίδει πιστοποιητικόν βεβαιώσεως της εν λόγω δηλώσεως εις τον διαχειριστήν και / ή τους κληρονόμους του φυσικού προσώπου υπό την ιδιότητα των ως κληρονομικώς υποκαθισταμένων εις την δήλωσίν του ή εις τον διαχειριστήν και / ή τους δικαιούχους του νομικού προσώπου υπό την ιδιότητά των ως εκ διαλύσεως υποκαθισταμένων εις την δήλωσίν του’.